Dịch tất cả các trang

Bạn đang ở đây:
< Tất cả chủ đề

Không phải tất cả các trang đều được hiển thị trong "Bản dịch của tôi". Làm cách nào tôi có thể hiển thị tất cả các trang?

Plugin của chúng tôi dịch các trang một cách nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là nó chỉ dịch một trang nếu ai đó mở trang đó trên trang web của bạn hoặc bạn tự mở trang đó hoặc trình thu thập dữ liệu web mở trang đó. Vì vậy, để dịch các trang không được dịch khác, bạn có thể mở chúng trên trang web của mình và chọn ngôn ngữ mục tiêu. Điều này sẽ buộc chúng phải được dịch.

Trước Shopify – Dịch thông báo email Shopify của bạn
Kế tiếp Translate Media (áp dụng hình ảnh cho ngôn ngữ cụ thể)
Mục lục